For rent: Surinamestraat 42, 2585 GK 'S-Gravenhage

€1,495 /mo
Type of residence Office

Definition

Algemeen:
het betreft hier een kantoorruimte op de begane grond van een monumentaal kantoorpand. Dit Rijksmonument (1880) is ontworpen en bewoond geweest door de Rijksbouwmeester C.H. Peters. De bovenverdiepingen zijn en blijven in gebruik als woonruimte.

Ground floor

Algemeen:
het betreft hier een kantoorruimte op de begane grond van een monumentaal kantoorpand. Dit Rijksmonument (1880) is ontworpen en bewoond geweest door de Rijksbouwmeester C.H. Peters. De bovenverdiepingen zijn en blijven in gebruik als woonruimte.

Renovatie:
op korte termijn zal verhuurder aanvangen met de renovatie van de buitenzijde, gevel- en schilderwerk. Aan de binnenzijde is de oorspronkelijke keuken gerestaureerd en het toilet vernieuwd. Verder is het interne schilderwerk nagelopen en waar nodig uitgevoerd. De twee grote ruimten zullen worden gesepareerd door openslaande deuren voorzien van glas.

Bereikbaarheid:
door de centrale ligging is de bereikbaarheid uitstekend te noemen. Per eigen vervoer is het object vanaf het Rijkswegennet (A4, A12, A13) via de Zuid Hollandlaan, Raamweg en Koninginnegracht in enkele minuten te bereiken. Op loopafstand (op de Koninginnegracht) stoppen tramlijn 1 en 9 die een directe aansluiting hebben op het Centraal Station.

Beschikbaar oppervlak :
Totaal circa 75 m² VVO kantoorruimte, verdeeld over de begane grond.
De oppervlakten zijn gemeten op basis van de NEN 2580. NEN 2580 meetstaat aanwezig.

Kelder:
De aanwezige kelder (circa 6 m²) behoort niet tot het gehuurde. Echter, huurder is gerechtigd gedurende de duur van de huurovereenkomst om deze kelder ‘om niet’ voor eigen rekening en risico te gebruiken.

Gebruik:
Bij navraag bij de Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling is gebleken dat het object mag worden gebruikt als kantoorruimte.

Opleveringsdatum:
Zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming, rekening houdend met de nog uit te voeren werkzaamheden door verhuurder.

Opleveringsniveau:
Het object zal in huidige staat worden verhuurd, doch is reeds voorzien van:

- gedeelde entree;
- keuken (deels gerenoveerd);
- nieuw toilet;
- gedeelde nutsvoorzieningen;
- basis elektrische installatie;
- gedeelde cv gasinstallatie met radiatoren (+ omkastingen);
- parket vloerafwerking in de kantoorruimte;
- monumentale plafonds;
- twee monumentale schouwen.

Huurvoorwaarden:

Huurprijs:
€ 1.495,-- per maand excl. B.T.W.

B.T.W.:
Huurder en verhuurder opteren voor belaste huur en verhuur.

Huurprijsbetaling :
Per maand vooruit.

Huurtermijn:
5 jaar + verlengingen van telkenmale 5 jaar (opzegtermijn 12 maanden).

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum, zal de huurprijs worden aangepast aan de stijging van het
Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI), reeks Alle Huishoudens (2015=100), zoals dit wordt gepubliceerd door het CBS.

Servicekosten:
Tegelijkertijd met de huurbetaling voldoet huurder aan verhuurder een vast servicekosten bedrag ad € 160, -- per maand te vermeerderen met de B.T.W. ten behoeve van de leveranties van gas, elektra en water. Er zullen geen jaarlijkse verrekeningen plaatvinden tussen huurder en verhuurder.

Waarborgsom:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst stelt huurder in handen van verhuurder een waarborgsom ter grootte van drie maanden huurverplichting inclusief servicekosten en de niet direct verrekenbare toekomstig verschuldigde B.T.W.. Over een waarborgsom wordt door verhuurder geen rente vergoed.

N.B. afhankelijk van de gegoedheid huurder kan verhuurder ten aanzien van de zekerheidstelling aanvullende voorwaarden stellen.

Huurovereenkomst:
Indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofd huurvoorwaarden worden vervat in een standaard ROZ huurovereenkomst.

Voorbehoud verhuurder:
Voor het aangaan van een huurovereenkomst maakt verhuurder het nadrukkelijk voorbehoud van het verkrijgen van een hem conveniërend kredietrapport van huurder dan wel een hem conveniërend krediet informatierapport van het bedrijf van huurder.

Beschikbaar:
Huurprijs: € 1.495,00 excl. G/W/E
Waarborgsom: € 4.965,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------
General:
This concerns an office space on the ground floor of a monumental office building. This National Monument (1880) was designed and inhabited by the Chief Government Architect C.H. Peters. The upper floors are and remain in use as living space.

Renovation:
In the short term the landlord will start with the renovation of the exterior, façade and painting. On the inside the original kitchen has been restored and the toilet has been renewed. Furthermore, the internal paintwork has been checked and executed where necessary. The two large rooms will be separated by double doors with glass.

Accessibility:
The accessibility is excellent due to the central location. The object can be reached in a few minutes from the main road network (A4, A12, A13) via the Zuid Hollandlaan, Raamweg and Koninginnegracht. Within walking distance (on the Koninginnegracht) tram lines 1 and 9 that have a direct connection to the Central Station.

Available surface:
A total of approximately 75 m² of VVO office space spread over the ground floor.
The surfaces are measured on the basis of the NEN 2580. NEN 2580 measurement is present.

Cellar:
The cellar present (about 6 m²) does not belong to the rented property. However, the tenant is entitled during the term of the lease to use this basement 'for no consideration' at his own expense and risk.

Use:
When inquiring at the Municipality of The Hague, Urban Development Department, it appears that the object may be used as office space.

Due date:
As soon as possible after consensus, taking into account the work still to be carried out by the lessor.

State of delivery:
The property will be let in its present state, but is already provided with:

- shared entrance;
- kitchen (partly renovated);
- new toilet;
- shared utilities;
- basic electrical installation;
- shared central heating system with radiators (+ enclosures);
- parquet floor finishing in the office space;
- monumental ceilings;
- two monumental fireplaces.

Rental conditions:

Rental price:
€ 1.495, - per month excl. B.T.W.

VAT.:
Tenant and landlord opt for taxed rent and rent.

Rental price:
Per month ahead.

Lease term:
5 years + extensions of every 5 years (notice period 12 months).

Rental price adjustment:
Annually, for the first time 12 months after the renting date, the rent will be adjusted to the increase of the Consumer Price Index (CPI), series All Households (2015 = 100), as published by Statistics Netherlands.

Service charge:
At the same time as the rent payment, the tenant complies with the landlord a fixed service charge amount of € 160 per month plus the B.T.W. for the supply of gas, electricity and water. There will be no annual settlements between tenant and landlord.

Deposit:
Upon signing the tenancy agreement, the tenant will place in the hands of the landlord a security deposit amounting to three months rent obligation including service costs and the non-deductible future due B.T.W. The landlord will not pay interest on a deposit.

Depending on the lessee's tenability, the lessor can impose additional conditions with regard to the guarantee.

Rental agreement:
If the parties reach agreement, the main rental conditions will be included in a standard ROZ lease agreement.

Reservation of landlord:
Before entering into a rental agreement, the lessor expressly reserves the right to obtain a credit report from the tenant or a credit information report from the tenant's company.

Available:
Rental price: € 1.495,00 excl. G / W / E.
Deposit: € 4.965,00

Features

Offer
Reference number 00347
Price €1,495 per month
Deposit €4,965
Acceptance By consultation
Offered since 04 January 2018
Last updated 04 January 2018
Ownership rights Whole lot
Construction
Type of residence Office
Type of construction Existing estate
Construction period 1888
Surfaces and content
Floor area 75 m²
Outdoors
Location Near highway
Near public transport
On a quiet street

Map